II Liceum Ogólnokształcące im. Walerego Wróblewskiego w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

II Liceum Ogólnokształcące im. W. Wróblewskiego w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej lo2.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego lo2.bip.gliwice.eu

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Termin przeglądu i aktualizacji : 2024-03-28

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

  1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
  2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego lo2.bip.gliwice.eu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Robert Strzelec, adres poczty elektronicznej robertstrzelec@zso3.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (032) 2311213. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego lo2.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego lo2.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

II Liceum Ogólnokształcące im. W. Wróblewskiego w Gliwicach powinno zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, II Liceum Ogólnokształcące im. W. Wróblewskiego w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy II Liceum Ogólnokształcące im. W. Wróblewskiego w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek przy ul. Wróblewskiego 9

  1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla klientów dostępne są  3 wejścia od strony placu szkolnego, w tym jedno główne (najbliższe ul. Wróblewskiego)

  • wejścia nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową (schody)
  • Portiernia znajduje się przy wejściu głównym. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
  1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter są niedostępne. W budynku nie ma wind. Sale lekcyjne umieszczone są na piętrach 1, 2, 3 i 4. Pomieszczenia biurowe (sekretariat, gabinet dyrektora i wicedyrektora, księgowość i kadry) są ulokowane na 2 piętrze. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika

  1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Pochylnia dla wózków przy wejściu nie jest dostępna. Przy wejściu głównym dostępna jest informacja wizualna o rozkładzie pomieszczeń. Brak jest informacji dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika obsługi szkoły. W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych

  1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych. Możliwe jest skorzystanie z placu manewrowego przed szkołą i zaparkowanie samochodu.

  1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - IILO

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęII Liceum Ogólnokształcące im. Walerego Wróblewskiego w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćdyrektor jednostki
Data wytworzenia informacji2020-06-04 16:25:03
Informację wprowadził do BIPRobert Strzelec
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 16:25:03
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1nowaAndrzej Jerzyk2020-09-14 07:58:36
2nowaAndrzej Jerzyk2020-09-14 07:58:37
3nowaRobert Strzelec2020-09-17 11:04:13
4nowaRobert Strzelec2020-09-17 11:32:22
5nowaRobert Strzelec2020-09-17 11:33:02
6nowaRobert Strzelec2020-09-21 06:48:14
7nowaRobert Strzelec2020-09-21 07:03:24
8nowaRobert Strzelec2021-03-30 11:53:23
9nowaRobert Strzelec2021-03-30 11:55:09
10nowaRobert Strzelec2021-03-30 12:17:57
11nowaRobert Strzelec2021-03-30 12:18:47
12nowaRobert Strzelec2021-03-30 12:20:13
13Dokonano przeglądu i aktualizacjiRobert Strzelec2022-03-31 10:19:49
14Dokonano przeglądu i aktualizacjiRobert Strzelec2023-03-31 09:52:52
15Dokonano przeglądu i aktualizacjiRobert Strzelec2024-03-28 10:56:00